ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫއޭއީގެ ރައީސަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޔޫއޭއީގެ ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ އަދި ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ޝައިހް ތަހްނޫން ބިން މުހައްމަދު އަލް ނަހްޔާން އިއްޔެ އަވަހަރާވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ޝައިހް މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު ބިން އަލްނަހްޔާނަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ވަނީ  ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި، ޝައިހް ތަހްނޫން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޝާހީ އާއިލާއަށް ކުރިމަތިވި ހިތާމައާއި ގުޅިގެން ތައުޒިޔާ ރައްދުކުރައްވާފަ އެވެ.

ޝައިހް ތަހްނޫނަކީ ޔޫއޭއީގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ އަލްއައިން ސަރަހައްދުގައި ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންދޫބެކެވެ. ޝައިހް ޒައިދުގެ ޒައާމަތުގައި ޝައިހް ތަހްނޫން ވަނީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވާފަ އެވެ.

އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުގައި އަވަހާރަވި ޝައިހް ތަހްނޫންގެ 10 ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި އެވެ. ޝައިހް ތަހްނޫން އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމީ ހިތާމައިގެ 7 ދުވަސް އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ.

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top