ޚަބަރު
ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދޭނީ ބޭނުންކުރި މިންވަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން: ޔޫޓިލިޓީސް ކުންފުނިތައް

މިދިޔަ އަހަރު ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު ނުދައްކާ ހުރުމުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށްދޭނީ ބޭނުން ކުރި މިންވަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުންކަމަށް ސްޓެލްކޯ، ފެނަކަ އަދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފި އެވެ.

ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުތައް ނުދައްކާ ހުރުމުން އަރާފައި ހުރި ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށްދެއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ.

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތިން ކުންފުނިކަމަށްވާ ސްޓެލްކޯ، ފެނަކަ އަދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނިތަކުން ބުނީ ޖޫރި މަނާ މާފުކޮށްދޭނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބިލުތަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ މާފު ވާނީ ނުދައްކާ ހުރި ބިލުތަކުގައި ބޭނުން ކުރި މިންވަރަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށެވެ.

ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ އެއްކޮށްވެސް އަދި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެންވެސް ދެއްކޭނެކަމަށް މި ކުންފުނިތަކުން ބުނެ އެވެ. އަދި ބައިބަޔަށް ބަހައިލައިގެން ދައްކާނަމަ މިއަހަރު ނިޔަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޔޫޓިލިޓީސް ބިލިތަކަށް ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކާ ކަމަށާއި ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރީ ނިސްބަތުން މަދު ކަސްޓަމަރުންނަށްކަން ކުންފުނިތަކުން ފާހަގަ ކުރެ އެވެ. އަދި ބިލުތައް ދެއްކުމުގައި ކަސްޓަމަރުން ދޭ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ ޝުކުރުވެސް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ރޯދަ މަހުގެ ބިލުތައް ބޮޑުވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވެސް ނިންމާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހުގެ ބިލުތައް އެހެން މަސްމަހަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނެހެން ކެޕް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯއާއި ފެނަކަ އަދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިތަކުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top