ޚަބަރު
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ އުޖޫރަ ކުރިއެރުވުމަށް ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް

ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އުޖޫރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުން އަވަސް ކުރުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާސިހު ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ނާސިހު މިފަދައިން އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާއާއި ގުޅުވައިގެން ފޮނުވި ހާއްސަ މެސެޖްގަ އެވެ.

މި ހިތާބުގައި އޭނާ ވަނީ ސިވިލް ސާވަންޓުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރާ މުވައްސަސާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ނާސިހު ވަނީ ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް މިއަދު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން، ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގައި އަވަސް ހިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ ޒިންމާއާއި ވާޖިބު އަދާކުރާ ސިވިލް ސާވަންޓުގެވެސް ހުނަރާއި ގާބިލްކަން މަތިކުރުމަށް މިއަދު އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެއާއެކު، ސަރުކާރުން ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މެދުގައި އުޖޫރައިގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުން އަވަސްކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ މަތިކޮށް އަދި އެ އުޖޫރައިގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސިވިލް ސާވިސްގެ ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރައިގެ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށްޓަކައި ނާސިހު ވަނީ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ. އެހެނަސް، ސިވިސް ސާވިސްގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެކި މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ނާސިހުގެ ވާހަކަ ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރުމަށް އޮތް މުވައްސަސާއަކަށްވާއިރު ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ގޮތެއްގައި ހިދުމަތްދިނުމުގައި އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ސާފު، ސާދާ އަދި ދެފުއްފެންނަ ގޮތްތައް ހިޔާރުކޮށް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

21
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top