ވިޔަފާރި
އެމްޓީސީސީއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 42 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 42 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އަދި ހާއްސަކޮށް ތެލުގެ އަގު އުފުލުމުގެ ސަބަބުންނާއި ބޭރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުންފުނިން ކުރަންޖެހުނު ހަރަދު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން، ކުންފުނީގެ ސަޕްލައިޗޭނަށް ދިމާވި ނޭދެވޭ އަސަރުގެ ސަބަބުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 6.17 މިލިއަން ރުފިޔާ ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިއަދަދަކީ މިމުއްދަތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ކުރިން އަންދާޒާކުރި ސާފު ފައިދާއަށް ވުރެން ދަށް އަދަދެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހާލަތަށް ބަލައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުން ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ކަން އެމްޓީސީސީން ފާހަގަކުރި އެވެ.އެމްޓީސީސީ އިން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކި މަރުހަލާތަކުގައި 196 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ތިން މަޝްރޫއެއް ނިންމާލިއިރު އަށް މަޝްރޫއެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވެ އެވެ. އަދި އާ ހަ މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top