ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުޔހުން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ފޭދޫ / ޝަބުނަމީވިލާ، އަޙްމަދު ލޫޠު ނަޢީމް (18އ) އާއި ސ. ފޭދޫ / ހަވީރީނާޒު އިޢުތިޞާމް މުޙައްމަދު (21އ) އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ  މި ދެމީހުންނާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9792058 އަށް ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *