ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތަށް އެކަން ހާމަކުރދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެއްވި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައެވެ. ރިޕޯޓް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ވެސްސައިޓްގައި ވަނީ ޢާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޖަލުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި، ހޯދުނު ހޯދުންތައް ތަފްޞީލްކޮށް ރިޕޯރޓްގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޖަލުތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި، އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނެތުމާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ޒުވާނުންގެ އަދަދު ގިނަކަމާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެވިފައި ވީނަމަވެސް ކުރީގެ ހަރުކަށި ޤާނޫނޫ ދަށުން 25 އަހަރަށް އަދިވެސް މީހުން ޖަލަށް ލާފައި ބައިތިއްބުމާއި، މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިންނާއި، ބިދޭސީން ރިމާންޑް ޖަލުގައި ބައިތިއްބާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަލުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާކަމަށް ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މާލެ ޖަލާއި، މާފުށި ޖަލުގައެވެ.

ރިޕޯޓްގެ ހުށައެޅުންތަކުގެ އެންމެބޮޑު އިންސައްތައެއް ބިނާވަނީ ޕޮލިސީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށެވެ. އެއީ %32 އެވެ. ހުށައެޅުންތަކުގެ %30 އަކީ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށައެޅުންތަކެވެ. އިދާރީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި %20 އަދި ބަޖެޓާ ގުޅުންހުރި %18 އިންސައްތަ ހުށައެޅުން ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ހުށައެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ހުށައެޅުންތައް ރައްދުވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށެވެ. އެއީ ހުށައެޅުންތަކުގެ %64 އެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅުންހުރި %26 އިންސައްތަ ހުށައެޅުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާ ގުޅުންހުރި %5 ހުށައެޅުމާއި، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ގުޅުންހުރި %3 ހުށައެޅުން ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނާ ޤަވާއިދުތަކާ ހިލާފް މައްސަލަތަކާއި، ޢާއްމު މައްސަލަތަކާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި، އަނިޔާގެ އަމަލުތައް ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައްވެސް ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ރިޕޯރޓް މިއަދު ޢާއްމުކުރީ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި، ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ރިޕޯޓް މިހާރު ވަނީ ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާ ތަކާއި ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރިޕޯރޓްގައި ހުށައަޅުއްވާ، ފާހަގަކުރައްވާފައި ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޢަމްދުﷲގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ތަޞައްވަރަކީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެއްވުމެވެ. ޖަލަށް ލެވޭ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނިކުންނައިރު އެމީހުންނަކީ ޖަލަށް ދިޔައިރު ތިބި ހާލަތަށްވުރެ ރަނގަޅު، މުޖުތަމައުއަށް ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެއްދެވުމަކީ ތަޞައްވަރެވެ. ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް ވަކިން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކާ އެކު ގެންދަވަނީ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *