ޚަބަރު
ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލް މަޝްރޫއު މިއަހަރު ތެރޭ ފަށަނީ

ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ހދ. ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ތެރޭ ފެށޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ހަލީލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ. މި ޖަލްސާގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރާއި ސުވާލު ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ހަނިމާދޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާތީ އެ މަޝްރޫއުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަނީ ވަޒީރާއި ސުވާލު ކުރައްވާފަ އެވެ.

“ހަނިމާދޫގައިވެސް ފަންޑިން އިޝޫއެއް ދިމާވެފައި މިއޮތީ، އެކަން ހައްލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިބަލަނީ އާ ފަންޑިންގެ ތެރެއަށް ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭތޯ”

ގަފޫރު މޫސާ ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ހަލީލް ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިވަގުތު ދިމާވެގެން އުޅެނީ ފަންޑިންގެ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަޝްރޫއަކީ ކުވައިތު ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމެޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ. ނަމަވެސް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެފަންޑްގެ ބޭނުން ހިފާފައިނުވުމުން މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި އޮތްކަން މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

90،512،216 ރުފިޔާގެ އަގަކަށް މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން  30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

4
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top