ޚަބަރު
ޖޫން ނިމޭއިރު އެސްއައިޑީގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ: އަމީން
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އަމީން

ޖޫން މަސް ނިމޭއިރުގައި ރާއްޖޭގައި ބޯޓު ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ސީފެއަރސް އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމެންޓް (އެސްއައިޑީ) މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަމީން މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރޭ ރައީސް އޮފީހުން ޕީއެސްއެމް ސްޓޫޑިއޯގައި ބޭއްވި “އަހާ” ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ.

މި ފޯރަމްގައި އަމާޒުވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އަމީން ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކަންތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އޭނާއާއި ބައްދަލުކުރި ކަމަށެވެ.

“ހައްލެއް ނުލިބިގެން އުޅުނު މައްސަލައެެއް ދިގުމުއްދަތެއް ވަންދެން. ސަރުކާރަށް އައިއްސަ ބެލިބެލުމުގަ 2022 އާއި 2021 ގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އެބަހުރި އެސްއައިޑީ އިޝޫކުރައްވާފަ. އެކަމަކު މި ޖެހޭ މައްސަލައަކީ އިޝޫ ކުރައްވާފަ ހުރި އެސްއައިޑީއަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބޯޓު ދަތުރުކުރާ ލައިންތަކުގައި ބްރެޒިލް ކަހަލަ ގައުމުތަކަށް ދިޔައިމަ ގަބޫލެއް ނުކުރައްވާ، އިނގޭތޯ”

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެމައްސަލަ ކުރިމަތިވީ އައިއެމްއޯގެ ރެގިއުލޭޝަންސްއާއި އެއްގޮތަށް އެސްއައިޑީ ހަދާފައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ބެލިއިރު އެއީ އެހާ ކުރަން އުނދަގޫ ނޫން ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެގޮތުން ޑިޒައިން ކޮށްފައި އައިއެމްއޯއަށް ފޮނުވީމަ ޗިޕްގައި ހުންނަ ހުރިހާ ތަފްސީލުތަކާއި އެކީ އައިއެމްއޯއިން ވަނީ މިހާރު ސަރުކާރު ތެރެއަށް ފޮނުވި އެސްއައިޑީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަންސްތަކަކީ އެމިންގަނޑަށް ފެތޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުވެސް ކޮށްފައި ކަމަށް މިިނސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހާ ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރީގައި ބަޖެޓް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

“އެކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބެޖެޓްގެ ތެރެއިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަވައިގެން ރައީސް އޮފީސް މެދުވެރިވެގެން އެހުއްދަވެސް ލިބިފައި”

ދުނިޔޭގައި މިކަން ގަބޫލުކުރާ ބައިވަރު ކުންފުނިތައް އެސްއައިޑީ ހަދައިދޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއާއެކު، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އޮސްޓްރިއާގެ ކުންފުންޏަކާއި އެކު އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް އައިސްފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ހާމަކުރެއްވި އެވެ.

 

 

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top