ޚަބަރު
18 ވަނަ އޭޝިއަން ފެޑެރޭޝަން އޮފް ސްޕޯޓްސް މެޑިސިން ކޮންގްރެސްގައި މިނިސްޓަރ ރާފިޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

18 ވަނަ އޭޝިއަން ފެޑެރޭޝަން އޮފް ސްޕޯޓްސް މެޑިސިން ކޮންގްރެސް އަދި 8 ވަނަ އައި.އެސް.އެން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޯޓްސް މެޑިސިން އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސައިންސް ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

އެޕްރީލް މަހު 26 އިން 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ކޮންގްރެސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ޑރ. ވަން އަޒިޒަހް ވަން އިސްމާއިލް އެވެ.

މި ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ރާފިޢު ވަނީ  މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ޑރ. ވަން އަޒިޒަހް ވަން އިސްމާއިލް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ހަންނާހް ޔެއޯ އާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މެލޭޝިއާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފަ އެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ 500 އެއްހާ ޑެލިގޭޓުން ބައިވެރިވި މި ކޮންގްރެސްގައި މިނިސްޓަރ ރާފިޢު ވަނީ ރާއްޖޭގެ “ލޯންގް ޓާރމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިން އޮފް ސްޕޯޓްސް” އާ ގުޅޭގޮތުން ތަފްސީލީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top