ޚަބަރު
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ އަތޮޅަކުންވެސް ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ: ހަލީލް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައިވެސް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ހަލީލް މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ހަލީލް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތާއި އެމްއާރްއައި ހެއްދުމުގެ ހިދުމަތަކީވެސް ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް ފެށިދާނެ ހިދުމަތެއްކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މި ހުރިހާ ހިދުމަތެއް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ސަބަބެއްކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮންނަ ބާރު ކުޑަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ދަށްކޮށް ބާރު ކުޑަ ކުރެވޭނީ އަތޮޅުތަކުގައިވެސް އިތުރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ގާއިމުކޮށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ވަސީލަތްތައް އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް މާ އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. މި ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ އެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް މި ހިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top