ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމަކީ ތުންތުން މަތިން ދެކެވޭ ހިޔާލީ ފޮލައެއް ނޫން: ސިއާރު

އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމަކީ ހިޔާލީ ފޮލައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ދެކެވޭ ވާހަކައަކަށް ވާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަހުމަދު ސިއާރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހިތްވަރުދީ، އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މުނި ފައުންޑޭޝަނާއި ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި “ޕްލާސްޓިކާ ނުލާ” އިވެންޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސިއާރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ހިޔާލީ ފޮލައަކަށް ވާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަން ދެމެހެއްޓޭނީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލަށް ހިޔާލީ ފޮލައަކަށް ވާން ބޭނުންނޫން. ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަން ދެމެހެއްޓޭނީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން.

ސިއާރުގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވީ މިހާރު ޕްލާސްޓިކް ނައްްތާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ބަދަލު މީގެ 15 ނުވަތަ 20 އަހަރު ފަހުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން 2022 ވަނަ އަހަރު މި އިވެންޓު ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ޅ. ހިންނަވަރުގަ އެވެ. އަދި އެ އަހަރު ވަނީ ޅ. އަތޮޅު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ގެތަކަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ކޮތަޅު ބަހާފަ އެވެ. އެ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ދިހަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ ކޮތަޅު ބަހާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ސިއާރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްޑީ އަދި ސީއީއޯ ޚާލިދު އަލް-ހަމަދީ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ޕްލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އަންނަން އޮތް ޖީލަށްވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕްލާސްޓީކް ނައްތާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އުރީދޫ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުންފުންޏަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުށިފަރު ރިސޯޓުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މި އިވެންޓަކީ ދުނިޔޭގައި ޕްލާސްޓިކް ޕޮލިއުޝަންގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވުމުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކުން އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށް އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލައި ހިތްވަރު ދިނުމެވެ. އަދި ސަސްޓެއިނަބަލް ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަންގައިދީ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ ވެސް މި އިވެންޓުގެ މަގުސަދެކެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top