ޚަބަރު
ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގުރައިދޫ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ކ.ގުރައިދޫ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ފަވާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަވާޒް ވިދާޅުވީ ރަށުގެ 50 ގެއަކަށް ފެން ވަދެ، 15 ވަރަކަށް ގޭގެ ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ހަލާކުވެފައި ވާއިރު ސްކޫލަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރޭ ހަތެއް ޖެހީންސުރެ ކުރަމުން ދިޔަ ވިއްސާރަ 2 ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ އިރު ރަށުގައި ފެންގަނޑު ބޮޑުވެ، ފެންގަނޑު ހިނދުނީ މާލެއިން ދިޔަ ސިފައިންގެ ޓީމަކާއި ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދެ އެވެ. ގިނަ ގެތަކަކަށް ފެންވަދެ ހިފާ ގެންގުޅޭ ގިނަ އެއްޗެހި ތަކެއް ހަލާކުވެފައި ވެ އެވެ. އަދި ސްކޫލުގެ ސްޓާފްރޫމުގައި ހުރި މުދައްރިސުން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ސީޕީއޫތަކެއް ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިރާސީ އާއަހަރަށް ދަރިވަރުންގެ ގިނަ ފޮތްތަކަކަށްވެސް ވަނީ ތެމިގެން ހަލާކުވެފަ އެވެ.

ވަރަށް ކައިރި ކައިރީގައި ދެ ވިލާގަނޑެއް މި ކުރީ. ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް މިފަހަރު ވެއްޖެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރި ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައިވެސް ގުރައިދޫއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބިފަ އެވެ. އެގޮތުން 20-25 ގެއަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވި އިރު، މި ފަހަރު އެއަށް ވުރެ ގިނަ ގެތަކަށް އެހީ ބޭނުންވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މި ދުވަސްކޮޅު ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މިހާރު މި ކުރަނީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ވިއްސާރަ އެވެ. އެހެންކަމުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ މީހުން ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top