ޚަބަރު
އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރަށް އައި ބަދަލާއި އެކު ބޮޑު ޗުއްޓީ ރޯދަ މަހަށް

އަންނަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ 2024 ގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު އެ އަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ރޯދަމަހާއި ދިމާވާ ގޮތަަށް ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ހަދައިފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ އާންމުކުރި ޑްރާފްޓް އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން، އާ ދިރާސީ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހު ލިބޭ ގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް ފަހުން ސުކޫލްތަކަށް ފޮނުވި “ފައިނަލް” ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ޗުއްޓީ ލިބޭ ގޮތަށް އޮތީ ސްޕްޓެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހެންކަމުން މާޗް 9 ވަނަ ދުވަހުން އޭޕްރިލް 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެއީ ބޮޑު ޗުއްޓީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

 

ޑްރާފްޓް ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުންނަމަ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ މާޗް 9 ގަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފައިނަލް ވެފައިވާ ކަލަންޑާރުގައި ވާގޮތުން ބޮޑު ޗުއްޓީ ނިންމައި 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ އޭޕްރިލް 6 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކަލަންޑަރުގައި ވާގޮތުން ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށޭ ދުވަހެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީ މާޗް 21 އިން އޭޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް ނިމޭއިރު އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފަހު 10 އެއް ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވަނީ ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ވަންނަ ގޮތަށެވެ. އެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑު ޗުއްޓީ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެނީ ޖެނުއަރީ މަހު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް ބަލިމަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން އޮގަސްޓު މަހު ފެށޭ ގޮތަށް ނިންމީ އެވެ. ކޮވިޑްގެ އިތުރުން ޓުރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ސަރުކާރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން އޮގަސްޓަށް ބަދަލު ކުރީ އެވެ.

މި ބަދަލު ގެނައީ ކިޔެވުން އެއް އަހަރުން، ދޮޅު އަހަރަށް ދިގުކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ދިރާސީ އާއަހަރު ޖެނުއަރީގައި ފަށާ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަވާފަ އެވެ.

7
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top