މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަނޑޫދޫގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެކު މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޞޯލިހު ވަނީ އަސާސީ ބޭނުމެއް ކަމުގައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ކަނޑޫދޫގައި ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށްޓަވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނަށް އަރުވައިފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރަށުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވިއެވެ.

އެގޮތުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތުގެ އިތުރުން ކަނޑޫދޫގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚިދުމަތް ދޭނެ އައު އައު އިމާރާތެއްގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ހުއްޓިފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް އަލުން ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން މެންބަރުން އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ބައެއް ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ޖަޒީރާ ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަލީ ނާސިޙް ވިދާޅުވީ، ރައީސަށް ކަނޑޫދޫގެ ދަނޑުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ވާހަކަވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
"އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަކީ ދަނޑުވެރި ރަށެއް. ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސާމާނުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ޑިއުޓީ ކަޑާލުމަކުން އަދި ފައިދާ އެއް ނުކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެންވާނެ ރައީސަށް ދަނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީއެއް ދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފަ" ނާސިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޞޯލިހު ވަނީ ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *