ޚަބަރު
ސައްހަ ޑޮމެއިންތަކަށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި، ބާކީ ޑޮމެއިންތަކަށް ފުރުސަތު ދެނީ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ޑޮމެއިންތަކަށް މިހާރު ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ޑޮމެއިންތަކަށް ގަވައިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން މިހެން ވިދާޅުވީ “އަހާ” ފޯރަމްގައި ޑޮމެއިންތަކަށް ހިދުމަތް ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި މީހަކު ކުރިމަތި ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަ ގޮތުން މިހާތަނަށް 1،400 ޑޮމެއިން ރާއްޖޭގައި ހުރިކަމަށް ދައްކާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިތަނުން ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ނަގާފައިވަނީ އެންމެ 50 އިންސައްތަ ޑޮމެއިންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަނެއް 50 އިންސައްތަ އަކީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ގެންގުޅޭ ޑޮމެއިންތަކެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ޑޮމެއިންތަކަށް ދެމުން ދިޔަ ހިދުމަތްތައް އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފަ އެވެ. އަމީން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ސައްހަ ޑޮމެއިންތަކަށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިކަމަށެވެ. އަދި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ގެންގުޅޭ ޑޮމެއިންތަކަށް ގަވައިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އިއުލާން ކުރާނަން ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ވަރަށް ފަސޭހަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން (ގަވައިދާ ހިލާފް ޑޮމެއިން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް) އަތުގަ ހުރި ރިކޯޑްސްތަކާ އެކު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ގެނެސްދެއްވައިގެން މީއްޗިހި ސައްހަ ޑޮމެއިންތަކަކަށް ބަދަލު ކުރަން.

އަމީން ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް މިކަން ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބަކީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ގެންގުޅޭ ގިނަ ޑޮމެއިން ތަކަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޑޮމެއިންތައްކަން ފެންނަން ހުރި އެތައް ހެކިތަކަކުން އެނގޭތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ނޭނގި އަމިއްލައަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ޑޮމެއިންތަކެއްވެސް އެބަ ގެންގުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެތަކެތިވެސް ގަވައިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށާއި އެއަށްފަހު ފުލުހުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ އެހެން އިދާރާތަކަށް ސައްހަ ޑޮމެއިންގެ ލިސްޓެއް ދީ ސައްހަ ނޫން ޑޮމެއިންތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top