ޚަބަރު
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދެނީ

އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ލޯނު ދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަރިޔަމް މާރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ މިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ “އަހާ” ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ 2 މެއިގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ލޯނަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ލޯނު ދެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވަނީ މިވަގުތު ލޯނަށްލާ ހުރިހާ ކުދިންގެ ޝަރުތުހަމަވާނަމަ ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ލޯނު ދެއްވަން.

މިއީ މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވާނެކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އެންމެ ފަހި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

19
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top