ޚަބަރު
އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
ފޮޓޯ: ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން މަދުވާ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ތައުފީގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

“ސަން” މީޑިއާ އަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ފާތުމަތު ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީން އިންޑިއާގެ މާކެޓުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އިންޑިއާ މާކެޓުގެ އަދަދުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުހިންމު މާކެޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި، ފާތުމަތު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަހަރަކު ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒު ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށެވެ. ޓާގެޓްގެ 25 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މިންވަރެއް މިހާރު ހާސިލްވެފައިވާއިރު، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒު ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށް އުންމީދީ ގޮތެއްގައި ދެމިއޮތް ކަމަށް ވެސް ފާތުމަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

“އަދަދުތައް ދަށްވަމުންދާކަން ފާހަގަވުމުން އިތުރު ޕްރޮމޯޝަންތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް މިދަނީ ލޯ ސީޒަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކެމްޕޭންތައް ހިންގަމުން.”

“ރާއްޖެ ޓޫރިޒަމަށް އިންޑިއާގެ މާކެޓަކީ ވަރަށް މުހިންމު މާކެޓެއް، އަދި އެ އަދަދުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން އެބަދޭ.” ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓުމަށް ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ފާތުމަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަހަރު އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު މަދުވުމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ތެރޭގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާއިރު، ރާއްޖެއަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ އަސަރުތަކުގެ އިންޒާރު ތަޖުރިބާކާރުން ދީފައިވެ އެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 42،167 ފަތުރުވެރިން ނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިން ނެވެ.

މިއަހަރު ފަތުރުވެރިންގެ އެންމެ އިސް މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައި ޗައިނާ ފާހަގަވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 81،914 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ތިން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީއާއި އިންޑިއާ މީހުންނަށް ބަދުބަސް ރައްދުވާގޮތަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށްފަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ފަތުރުވެރިން މަދުކުރުމަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށާފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި ހަމައަށް އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޗައިނާ ވަނީ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިން ވައްޓާލާ، ޓުއަރިޒްމްގެ ތަފާސް ހިސާބުން އެމަގާމު ހޯދާފަ އެވެ.

12
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top