ޚަބަރު
ސިވިލް ސާވިސް ވަޒީފާތަކުން ދުރުވި މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދެވޭގޮތަށް ހަދަނީ

އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައިފައިވާ މީހުން އަލުން ސިވިލް ސާވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިގޮތަށް ނިންމަވާފައި މިވަނީ އިއްޔެ ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވި ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް ވަޒީރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު ސިވިލް ސާވިސްގައި މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތަކާއި ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ބޭނުންވާ މަގާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ، އެ ދާއިރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓާވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން މީހުން ނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން ތަމްރީންވެގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެނައުމަށް ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވުމުން އެ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ‘ޕޭ ސްޓްރަކްޗާ’ އެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން ލޯން ސްކީމަށް ކަނޑައެޅޭ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 50 އިންސައްތަ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ‘ހައިލީ ޓެކްނިކަލް ފީލްޑްތަކަށް’ ހާއްސަކުރުމަށްވެސް އިއްޔެގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައިފައިވާ މީހުން އަލުން ސިވިލް ސާވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ނަރުހުންނާއި، އެހެނިހެން ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން، އަނބުރާ ހިދުމަތަށް ނުކުތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ސިޔާސަތެއް އެކަށައެޅުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ މީގެ ކުރިން ނިންމަވާފައެވެ.

4
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top