ޚަބަރު
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ހަބީބާ އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާތިމަތު ހަބީބާއަށް ރުހުން ދޭން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ފޮނުވި ދެ ނަމަށް ވަނީ ވޯޓަށް އަހާފަ އެވެ. އެ ދެ ނަމަކީ އަބްދުލް ހަސީބު އިސްމާއިލާއި، ފާތިމަތު ހަބީބާގެ ނަމެވެ.

ހަސީބު ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރަން ފެނޭތޯ ނެގި ވޯޓުން އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ނުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މިކަމަށް ނެގި ވޯޓުގައި މަޖިލީހުގައި އެވަގުތު ތިއްބެވި 42 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 37 މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ހަސީބު މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފާސް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ 19 މެންބަރުންގެ ވޯޓެވެ. ނަމަވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 18 މެންބަރުންނެވެ. ނުފެންނަކަމަށް 19 މެންބަރަކު ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފަ އެވެ.

ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ހަބީބާ އައްޔަން ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 38 މެންބަރުންވެސް ވަނީ އޭނާއަށް ރުހުން ދޭން ވޯޓު ދީފަ އެވެ.

ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ނަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު އާމިރާގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އެ މަގާމު ހުސްވެފައި އޮތުމުންނެވެ. އާމިރާގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top