ރިޕޯޓް
އަލްޖަޒީރާ ރިޕޯޓް: ތާރީހު ދައްކަނީ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ އިހުތިޖާޖުތަކުގެ ބާރު

60 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެމެރިކާގެ ދަރިވަރުން ކުރި މުޒާހަރާއިން ވަނީ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމަ ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ. މިހާރު އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ބޮޑެތި ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހިންގާ އިހުތިޖާޖުގެ ހަރަކާތުން ފަލަސްތީނުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

މި ސުވާލާއި މެދު ވިސްނާލުމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ ވިއެޓްނާމްގައި އެމެރިކާއިން ހިންގި ހަނގުރާމައިގެ ހުލާސާ ރިޕޯޓެއް ގެނެސްދީފަ އެވެ. އެ ރިޕޯޓްގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާ ވިއެޓްނާމްގެ ޕްރޮފެސަރެއް ބުނާ ގޮތުންނަމަ ގައުމީ ފެންވަރުގެ އިހުތިޖާޖުތަކަކީ ސަރުކާރުތަކަށް ވަކި ހިސާބަކުން އަސަރުކުރާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ ހަނގުރާމައެއް ނިންމުމަށް މަތީފަޑީގެ މީހުންނަށް ޕްރެޝާ ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ދެކެ އެވެ.

“އެމެރިކާއަކީ އިޒްރޭލުގެ ސިޔާސީ އަދި އަސްކަރިއްޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުފޫޒުކުރާ ގައުމެއް. އެހެންވީމަ އެމެރިކާގައި ކުރާ މުޒާހަރާއަކުން އެގައުމުގެ ބޮޑުންނަށް އަސަރުކޮށްފާނެ”

މިވަގުތު މުޅި އެމެރިކާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ދަނީ އިޒްރޭލަށް މާލީ އެހީދިނުން ހުއްޓުމަށް ގޮވާލަމުން ނެވެ. ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހަކަށް ދިގުދަންމާލާފައިވާ މި ހަރަކާތް އެހާ އަވަހަށް ނުހުއްޓޭނެ ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

7 އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ އަނިޔާވެރި ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް 35،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ނިޔާވެފައި ވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލި ނަމަވެސް އެމެރިކާގައި މީޑިއާތަކުން ވަނީ އެގައުމުގެ އާންމުންނަށް ހަގީގަތް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެ މަޅީގައި އެމެރިކާ އާބާދީގެ ގިނަ ބަޔަކު ޖެހުނު ނަމަވެސް، އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އެމެރިކާއިން ދަނީ އިޒްރޭލު އަސްކަރިއްޔާއަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ އިތުރުކުރަމުން ނެވެ. މިހާރު އެމެރިކާގެ އާންމުން ދަނީ އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ނެވެ.

އެމެރިކާއެކޭ އެއްގޮތަށް އިޒްރޭލަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ފަރަންސޭސި ވިލާތާއި ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުންވެސް ދަނީ އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަމުން ނެވެ. އަދި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ކޮލަމްބިއާގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުންވެސް ދަނީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އިޒްރޭލަށް އެހީވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލާ، މުޒާހަރާ ކުރަމުން ނެވެ. މި ގައުމުތަކުގެ ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަތުގައި ބިޑި އަޅުވާ، ބިންމަތީގައި ކޫއްތާފައި ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް، މި ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން ދަނީ އިތުރުވަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.

20 އަހަރު ވަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން، އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުން އިސްވެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތައް ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމަ ނިމެންދެން 10 ވަރަކަށް އަހަރަށް ދިގުދެމިގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. އެންމެފަހުން އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ވިއެޓްނާމް ދޫކޮށް، އަނބުރާ ގައުމަށް ގޮސްފަ އެވެ. ވިއެޓްނާމްއެކޭ އެއްގޮތަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ އިރާގުވެސް ސުންނާފަތި ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވަސް އެޖަރީމާތަކުގެ ތަހުގީގެއް އަދިއަދަށްވެސް ހިންގާފައި ނުވެ އެވެ.

ކަން މިހެންވީހިނދު، ޕްރޮފެސާ ހޮއަންގް ވަނީ މި މުޒާހަރާތަކުން ގައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދެއް އެބައޮތް ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފަ އެވެ. ގައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މި ހަރަކާތަށް ތަރުހީބާއި ޝުކުރުގެ މެސެޖްތައް ލިބޭ ކަމަށް ހޮއަންގް ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ބައެއް ރައްޔިތުން މީސް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރި ބައެއް ޝުއޫރުތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުން އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނިކުމެފައި ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހިންގާ މުޒާހަރާތަކުން ކޮންމެވެސް އެއް ވަރެއްގެ ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށް އެމީހުން ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށް  ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top