ޚަބަރު
ރައީސް އޮފީހަށް ނޫސްވެރިންނަށް ފޯނު ވެއްދޭނެ: ހީނާ
ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ނޫސްވެރިންނަށް ފޯނު ވެއްދުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ ބޮޑު ދޮގެއްކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ އޮފީހަށް ފޯނު ނުވެއްދޭކަމަށާއި އެއީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ) އިންވެސް ވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ.

މި ހަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާން އައި ނޫސްވެރީންނަށް ފޯނު ހިފައިގެން ރައީސް އޮފީހަށް ނުވަދެވުނުކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކާ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ރިޕޯޓްކުރަމުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ދޮގު ހަބަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ ނޫސްވެރީންވެސް ބައިވެރިވީ ފޯނާއި އެކު ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހީނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ އާންމު އުސޫލަކީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ސެކިއުރިޓީއާ ފޯނު ހަވާލު ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންކަމުގައި ވިޔަސް އޮންނާނީ އެ އުސޫލުކަމަށްވެސް ހީނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓޮކޯލް މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް އަންނަ ނޫސްވެރިންނަށް ފޯނާއެކު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފަހިވެ ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހީނާ ވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް އަރުވާފަ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top