ޚަބަރު
އެފްޑީސީ: ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް!
ފޮޓޯ: އެފްޑީސީ

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން (އެފްޑީސީ) އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ސޭފްޓީ ޑޭ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

މިދުވަަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެފްޑީސީން އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ބޭއްވި ހަފްލާ ފެށިގެންދިޔައީ ހަފްލާގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކުުރި ހާއްސަ ހަރަކާތަކުން ނެވެ. އެ ހަރަކާތުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވަރުކުރުމަށް އެފްޑީސީން އަޅަމުންގެންދާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، މި ހަފްލާގައި އެފްޑީސީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް އަދި ޕްލޭނިން ޑިޕާޓްމަންޓުން، އެފްޑީސީ ފެސިލިޓީތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެފްޑީސީގެ އެމްޑީ ހަމްދާން ޝަކީލު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެފްޑީސީން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހަރުދަނާ ނިޒާމްތަކާއި އިޖުރާއަތްތައް އެފްޑީސީން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކަމަށް ހަމްދާން ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެކަންތައް ބަލަހައްޓާނެ އެކަށޭނަ ޓީމެއް އެފްޑީސީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަަން ހަމްދާންގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެއާއެކު، ހުޅުމާލޭގައި އެފްޑީސީން އަޅަމުންދާ 4000 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ “15 މިލިއަން ސޭފް މޭން-އަވާޒް” ހާސިލުކުރެވިފައިވުމަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ހަމްދާން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކާމިޔާބީއަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި އެފްޑީސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަން ދައްކުވައިދޭ ކާމިޔާބީއެެއްކަންވެސް ހަމްދާން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިއަަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ “އެންޝުއަރިން ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެޓް ވޯކް އިން އަ ޗެލެންޖިން ކްލައިމެޓް” އެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ބައްޓަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަން އެފްޑީސީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top