ޚަބަރު
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލުތަކެއް
ހީނާ ވަލީދު

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހުތައް ގެނެވޭނެ ކަމަަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހީނާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހީނާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ޕީއެންސީން އެއްވެސް މަޝްވަރާތައް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ހޯދާފައިވާ ޕީއެންސީ ޕާޓީއިން އައްޔަންކުރެއްވި ތަރުޖަމާނު، ހީނާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީގައި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރިނަމަ ޕީއެންސީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީން އެކަން ކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

“ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަދި ހަމަ އެހެންމެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދި އިސްލާހު ގެނައުމަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހަމަ ކުރިއަށްދާނެ ކަމެއް”

ހީނާ ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ހަފްތާ 14 ގެ ހުރި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމުގައި ހަފްތާ 14 ގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާނެ ކަމަށްވެސް ހީނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ޕީއެންސީން ވަނީ 70 ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު، ޕީއެންސީއަށް ލިބިފައިވާ ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކޮށްފާނެތީ އިދިކޮޅުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ނެެވެ. ނަމަވެސް ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ހީނާ ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީން ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

9
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top