ޚަބަރު
އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދިނުން: ރައީސް އޮފީސް

މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހީނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އެއްވެސް އިތުރު މިންވަރެއް ނުވަދެ، ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހޭދަތަކެއް ކުރަން ޖެހުމުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެއައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ. ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހީނާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އައީ ކުރީ ސަރުކާރުން ހެދި ގޯސްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެހާ ހިސާބުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސް އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ކަމާއި ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ ޖީއެސްޓީ ރޭޓް 6 އިންސައްތައިން 8 އިންސައްތައަށް އިތުރަށް ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު، އޭރުގެ އިދިކޮޅު ތަމްސީލުކުރި ޕީއެންސީއާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅުވެސް ހަދާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top