ޚަބަރު
ދަރުމަވަންތައަށް އެނދުު އިތުރުކުރުމާއެކު، އެމްއެންޔޫ ކުދިންނަށްވެސް ހައްލު ހޯދަދޭނެ

މެޑިކަލް ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތަކުގެ އިތުރުން އައިޖީއެމްއެޗް އާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްއަށްވެސް އިތުރު ބައިތައް ވެސް އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހީނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު މެޑިކަލް ކުދިންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އެއްގޮތަކަށްވެސް މިއުޅެނީ މެޑިކަލް ކުދިން އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރޭކަށް ނޫން. ކުއްލިއަކަށް މިކަން ކުރާކަށްވެސް ނޫން.

ހީނާ ވިދާޅުވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބެޑް ކެޕޭސިޓީއާއި ހަތަރު ތިއޭޓަރުގެ އިތުރުން އައިސީޔޫ އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވިސުނުންތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހީނާ ވިދާޅުވީ މެޑިކަލް ކުދިންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި އެކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މި ދެ ކަންތަކަކީ އެކުއެކީގައި ކުރަންޖެހޭ ދެކަންތައް ކަމަށް ވެސް ހީނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

މިހުރިހާ ކަމަކީ އެއްލައްކަ އަށްވެރެން ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސިއްހީ ނިޒާމާ ގުޅަފައިވާ ކަންކަމާއި މިއީ ކުޑަކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހީނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއީ އެޑްރެސް ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ މައްސަލަ ތަކެއް ކަމަށްވެސް ހީނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވީމައި މިދެ ކަމަކީ އެކުއެކީގައި ކުރިއަށް ދާންޖެހޭ ދެކަމަށް ވާއިރު މިދެކަންވެސް ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފަސޭހަ އަދި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ވެސް ބުރޫ ނާރާނެ ގޮތަކަށް އެތެރޭގައި ކްލާސްތައް ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ވެގެންދާނެ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލު ހިންގަމުން އަންނަ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ނުކުތުމަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަނުން ރޭ ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބައެއް ވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވާފަ އެވެ.

އެބައްދަލުވުމަށްފަހު އެމްއެންޔޫ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މެޑިސިންގް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ރައީސް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top