ޚަބަރު
ކަރަންޓު ބިލުތައް ކުޑަ ކުރެވޭނީ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން: ފަހުމީ

ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓު ބިލުތައް މޫސުމާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވާ ކަމަށާއި ބިލުތައް ކުޑަ ކުރެވޭނީ ހުރިހާ އަދާރާއަކުވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެންކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ހުސެން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ފަހުމީގެ އިތުރުން ފެނަކައިގެ އެމްޑީ މުއާޒް މުހައްމަދު ރަޝީދުވެސް ވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ފަހުމީ ވިދާޅުވީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަހަރަކު ހަތަރު މަހެއްގައި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހޫނުވާ ދުވަސްތަކުގައި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާ ބޮޑުވުން ކުޑަ ކުރުމަށް ހުރިހާ އިދާރާއަކުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޖުމުލަ ގޮތެއްގަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ހުރިހާ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީޒް ގުޅިގެން އަދި މީގެ އިތުރުން އެވެއާނަސް ކެމްޕޭންސް ހިންގަން ޖެހޭ ކުޑަ ކުދިންނަށާއި އަދި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހަމަ ކަރަންޓު އިގްތިސޯދު ކުރުމަށް.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތަކަށްވެސް މިކަމުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަން އެބަ ހުރިކަމަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އިމާރާތްތައް ހަދާއިރު ހޫނުވުން ކުޑަ ކުރާ ކަހަލަ މެޓީރިއަލްސް ބޭނުން ކުރުމުން އެކަމުގެ އަސަރު ބިލަށް ކުރާނެކަމަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭސީގެ އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ބަހައްޓާ ގޮތުންވެސް ކަރަންޓުގެ ހަރަދު ބޮޑުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ކުޑަ ގޮޅިއެއްގައި ބައިވަރު އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ބެހެއްޓުމުން ކަރަންޓު ބިލަށް ބޮޑު އިމްޕެކްޓެއް އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފަހުމީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top