ޚަބަރު
ސްޓެލްކޯއާއި ފެނަކައިން ކުރާ ކަމަކުން ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑެއް ނުވާނެ: ފަހުމީ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އާއި ފެނަކައިން ކުރާ ކަމަކުން ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑެއް ނުވާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯ އަކީ ދައުލަތުގެ ކުންފުންނެއް ކަމަށް ވާއިރު، އެކުންފުނިން ކުރާ ކަމަކުން ބިލް ބޮޑު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް މެކޭނިޒަމް އެއް މިޒަމާނުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. ފެނަކައިން ބިލްކުރަނީ ގޭގޭގައި ހުންނަ މީޓަރަށް ކަރަންޓު އަރާ ވަރަކުން ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފެނަކައިން ބިލްކުރަނީ ގޭގޭގައި ހުންނަ މީޓަރަށް ކަރަނޓު އަރާވަރަކުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޅެވޭނެ ކުޅުމެއް ނެތް.

ފަހުމީ ވިދާޅުވީ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިގެން ކުރިން ދެންނެވި ފަދަ އިންސިއުލޭޝަން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ކަރަންޓު ބިލް ކުޑަކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމް އެއް ޖެހޭނީ ހޯއްދަވަން ކަމަށެވެ.

ބިލް ބޮޑުވަނީ އަހަރަކު ތިނެއް ނޫނީ ހަތަރު މަހަށްވާއިރު، ބައެއް މަސް މަހުގެ ބިލް ކުޑަ ވާކަންވެސް ފަހުމީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެހެންކަމުން ފެނަކައާއި ސްޓެލްކޯއިން ބިލްބޮޑު ކުރަނީ ނޫންކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top