ޚަބަރު
ހަފްތާ 14 އާ ގުޅޭ ބިލުތަކެއް އާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން: ހީނާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެ ވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހަފްތާ 14 ގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ވައުދުތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ބިލުތަކެއް 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހީނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމުކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަފްތާ 14 ގެ ވައުދުތަކާ ގުޅުހުރި ބިލުތައްކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހީނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ފެށުމާއެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންމު ބިލުތަކެއް އެބަ ހުރި ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ހަފްތާ 14 ގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ގާނޫނުތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅުން ހުރި ގާނޫނުތައް، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ގާނޫނުތައް، އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ގާނޫނުތައް އަދި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނުތައް. މިކަހަލަ މައިގަނޑު މުހިންމު ގާނޫނުތަކެއް އެބަ ހުރި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ.

ހީނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގައި ދެން ބާކީ އޮތީ އެންމެ ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި އެއަށް ފަހު މަޖިލީހުގައި މިވަގުތު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ރީސެޓް ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން އަވަސް ކުރަން ބޭނުންވާ ބިލުތަކެއް އެބަ ހުރި ކަމަށެވެ.

މި ދައުރުގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުން އަވަސް ކުރަން ބޭނުންވާ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިޔާ ބެހޭ ގާނޫނާއި އިޖްތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި އާބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގާނޫނުގެ އިތުރުން ކޮޕީ ރައިޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުން ހިމެނޭކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހީނާ އައްޔަން ކުރި ފަހުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ. ހީނާ އަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ތަރުޖަމާނެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top