ޚަބަރު
ގާދޫ މެރިޓައިމް ހަބްގެ ސާވޭ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ލ. ގާދޫގައި ތަރައްގީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް މެރިޓައިމް ހަބް މަޝްރޫގެ ސާވޭ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ޗައިނާގެ ސީ.އޭ.އެމް.ސީ އިންޖިނިއަރިންގް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހައްދުންމަތީ ގާދޫގައި މެރިޓައިމްއާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާއެކު ތަރައްގީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް މެރިޓައިމް ހަބްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭގެ މަސައްކަތްތައް އެމްޕީއެލްއާއި ސީ.އޭ.އެމް.ސީ.އީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޓީމުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫގެ ކޮންސެޕްޓްއާ ގުޅޭ ފުރަތަމަ ސާވޭގައި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމެއްގެ އިތުރުން ސީ.އޭ.އެމް.ސީ.އީ ކުންފުނީގެ 7 ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިވެ އެވެ.

ގާދޫއަކީ ވެލާ ކަހަނބު ބިސްއަޅައި، އަލާވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސަރަހައްދެކެވެ. މިސަރަހައްދު ހިމާޔަށް ކުރުމަށް ކޮންސަވޭޝަން އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެމް.ޕީ.އެލުން ބުނީ މި ކޮންސެޕްޓަކީ ގާދޫގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއު ނިންމާލާނީ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވުޒާރާއާއި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިންކަމަށްވެސް އެމްޕީއެލުން ބުނެ އެވެ.

މެރިޓައިމް ހަބްގެ ހިދުމަތާއިއެކު ލާމު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިންބުނެ އެވެ. އަދި މިމަޝްރޫއާއިއެކު ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތްވެސް ފުޅާވެގެންދާނެ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top