ކ. އޮޅުވެލި ބީޗު ރިސޯޓުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ބިދޭސީން ތަކެއް ހަޅުތާލުކޮށް، ގެސްޓުންތިބޭ ސަރަހައްދަށް ވަންނަން އުޅުމުން ފުލުހުން އެރަށަށް ގޮސް މައްސަލަ ބަލަން ނިންމައިފިއެވެ. 

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން ގެސްޓު އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަންނަން އުޅުނީ ލަކުޑިބުރި ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ކަމަށެވެ. 

އެ ގޮތުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ އެމީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ނުދީ ހުރުމުންކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއްވި އެެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަން އިތުރަށް ތަހުޤީގުކޮސް ބަލާ ހެދުމަށް ފުލުހުުން ގެނދަނީ އެ ރަށަށް ދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަސްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *