ޚަބަރު
ފާޑު ކިޔުންތައް އަބަދުވެސް ބަލައިގަންނާނަން، އެއީ ކުރިއެރުމެއް: ފައިސަލް

އެކިއެކި ސިފަސިފައިގައި މީސްމީހުންގެ ފަރާތުން އަންނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަބަދު ވެސް ބަލައިގަންނާނެކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފައިސަލް މިހެން ވިދާޅުވީ ‘ސަން’ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ފާޑު ކިޔާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ރައްދެއް ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާ ދެކެނީ އެއީ ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ކަމަށެވެ.

މީސްމީހުންގެ ފަރާތުން އަންނަ ފާޑު ކިޔުންތައް އަބަދުވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީވެސް ހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭ މީހެއް ނޫންކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް އާންމުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާބިލުކަން ޖަޖު ކުރާނީ ފަސް އަހަރު ވީމާ. ނޫނީ ރައީސް ހަވާލުކުރާ ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ނުކުރެވުނީމާ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޑިސަޕޮއިންޓްވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެ ޑިސިޕްލިން ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އިންޓަވިއުގައި ފައިސަލް ވަނީ ރައްޔިތުން މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެކަން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވައުދުތައް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެންފާވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އިހުލާސްތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

7
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top