ޚަބަރު
އެންމެ ބާރުގަދަ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ ފޮނަދޫގެ ދެ ބޭފުޅުން: އަދުރޭ

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ ބާރުގަދަ ވަޒީރުން ނިސްބަތް ވަނީ ފޮނަދޫއަށް ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަދުރޭ މިހެން ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ލ. އަތޮޅުން ޕީއެންސީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ސަރުކާރުގައި ތިބި އެންމެ ބާރު ގަދަ ދެ މިނިސްޓަރުން ނިސްބަތް ވަނީ ފޮނަދޫއަށް ކަމަށާއި މި ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ފޮނަދޫ ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގަމުން އަންނަތާ 4،000 އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަޑީގައި ހައްދުންމަތީގެ ބޭފުޅަކު ދުވަހަކުވެސް ހިމެނިފައި ނުވާކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައްދުންމަތީގެ ސިޔާސީ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެ މަނިކުފާނު އެކުލަވައިލެއްވި ފުރަތަމަ ކެބިނެޓުގައި، އެ ކެބިނެޓުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ދެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ ފޮނަދޫގެ ދެ ބޭފުޅުން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ވެސް އޭގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އެބަ ލައްވައިލާ.

އަދުރޭ އަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ސީނިއާ މިނިސްޓަރު ލެވެލްގެ މަގާމެއްކަމަށްވާ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވަނީ މި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވުރެ ބޮޑަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކު ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މި ވަގުތު ފޮނަދޫގެ ރައްޔިތުން އިސް ކުރަންވީ ޕާޓީ ފިކުރު ނޫން ކަމަށާއި އިސް ކުރަންވީ ފޮނަދޫ ފިކުރުކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވި އެވެ. މިއަދު ފޮނަދޫއަށް ލިބިފައިވާ ރަނުގެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ފޮނަދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ހިފުމަށް އަދުރޭ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

15
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top