ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އެވޯޑް ހަފްލާ ބާއްވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަހަރީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފި އެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އެވޯޑް ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ކްރޮސްރޯޑުގަ އެވެ. ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ މި ހަފްލާގައި އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ އިޔާ އެވޯޑާއި ސީއީއޯ އެވޯޑް ފޯ އައުޓްސްޓޭންޑިން އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑާއި ބެސްޓް ލީޑާގެ އެވޯޑްގެ އިތުރުން ބެސްޓް މެނޭޖާގެ އެވޯޑް ދީފައިވާވެ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އެތަށް އެވޯޑުތަކެއް ރޭގެ ހަފްލާގައި ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވެ އެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ އިޔާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައި ވަނީ ކަސްޓަމާ ސާވިސްގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ޝާއިގު އަހުމަދެވެ. ސީއީއޯ އެވޯޑް ފޯ އައުޓްސްޓޭންޑިން އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ހޯދާފައިވަނީ ނައިފަރު ބްރާންޗުންނެވެ. ބެސްޓް ލީޑާގެ އެވޯޑް ހޯދާފައިވަނީ ހެޑް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް އެސްއެމްއީ ބޭންކިން، އަލީ ފާރިޝް ހަލީލް އެވެ. ބެސްޓް މެނޭޖާގެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ޓާމިނަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގެ އަޒާން ރަޝީދަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ދީފައިވާ އެވޯޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ބެސްޓް އެޓޯލް ބްރާންޗް، ބެސްޓް އެޓޯލް އެމްޕްލޯއީ، ބެސްޓް ޓީމް، ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސްޓާ އަދި އެވޯޑް ފޯ އިނޮވޭޝަން ހިމެނެ އެވެ.

މި އެވޯޑް ހަފްލާގައި ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ކާލް ސްޓުމްކާ ވިދާޅުވީ ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެވޯޑް ހާސިލް ކުރި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ކާލް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top