ދުނިޔެ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްލަކަށް ރިސައިކަލްޑް ޝިޕިން ކޮންޓެއިނަރު؟

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އެރިކް ކްވަކޫ ޖިމާ ބުނާގޮތުންނަމަ ގާނާއިން ވަނީ އިންގިލާބީ ހަރަކާތެއް ފައްޓާފަ އެވެ. ޖިމާ ބުނާގޮތުންނަމަ އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިއެއް ނޫނެވެ.

“މިއީ ގާނާގެ މުސްތަގްބަލަށްޓަކައި އިންގިލާބީ ހަރަކާތެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްސަދަކީ ހަމައެކަނި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެއް ނޫން، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ތިމާވެށި ރައްކާ ކުރުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމެއް.” އޭނާގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ޖިމާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

އާބާދީގައި 33 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ގާނާއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އެވެ. ގާނާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި 33 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން 6 މިލިއަން މީހުން މިވަގުތު ތިބީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އަވަސް ހައްލަކަށް އެދިއެދި އެވެ. ގާނާގައި ސްލަމްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ 2017 ވަނަ އަހަރު 5.5 މިލިއަން އިން 2020 ވަނަ އަހަރުގައި 8.8 މިލިއަނަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ނެރެފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާފައި ވެއެވެ. އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ފައިނޭންސިންގެ ފުރުސަތު ކުޑަވުމަކީ ގާނާގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު ގަތުމަށް ނުވަތަ ގެދޮރު އެޅުމަށް ހުރި ހުރަހެކެވެ.

ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު، ޖިމާ ފަދަ ވިޔަފާރިވެރިން ދަނީ ޝިޕިން ކޮންޓެއިނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގެ އަޅަމުން ނެވެ. ގާނާގައި މިފަދަ ގެތައް ވިއްކާ އުޅެނީ 7000 އާއި 10،000 ޑޮލަރުގެ އަގެއްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. އެއްބައި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޝިޕިން ކޮންޓެއިނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެޕާޓްމެންޓް ކޮމްޕްލެކްސްތައްވެސް ހަދަމުން ނެވެ. މިފަދަ ތަންތަނުގެ އަގު އާންމުކޮށް އުޅެނީ 8500 ޑޮލަރުގަ އެވެ.

އަލްޖަޒީރާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއްގައި ޖިމާ ބުނީ އޭނާ ޑިޒައިން ކުރާ ގެތައް އަމާޒުކުރަނީ އަގު ހެޔޮ ގެއެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބުރަ މަސައްކަތުން ފަރުމާ ކުރާ ޑިޒައިންތަކަށް ޖިމާ ޗާޖް ކުރަނީ 35،000 ޑޮލަރުގެ އަގެކެވެ.

ގާނާގެ ވެރިރަށް އަކްރާގައި އެއް ކޮޓަރި ނުވަތަ ދެ ކޮޓަރީގެ ގެތައް ވިއްކާ އުޅެނީ 100،000 ޑޮލަރުގެ އަދަދަކަށެވެ.

ޝިޕިން ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުންކޮށްގެނެ ހަދާ ގެތައް އެކި ބުރިބުރިއަށް އިމާރާތްކުރެވޭ

ކޮންކްރީޓް އާއި މޯޓާ އާއި ހިލާފަށް ޝިޕިން ކޮންޓެއިނަރު ގެތައް އަވަހަށް ބިނާކުރެވޭނެ އެވެ. ވަރަށް ސާދާ ޝިޕިން ކޮންޓެއިނަރު ހޯމް ޑިޒައިންތައް މަދު ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭއިރު، އެއަށްވުރެ ކޮމްޕްލެކްސް ލޭއައުޓްތައް ހެދުމަށް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާފާނެ އެވެ.

ޖިމާގެ ކުންފުނި އައިވުޑްޒް ކްރިއޭޝަން އިން ވަނީ 25 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް 52 ގެއެއް ބިނާކޮށްފަ އެވެ. ގެ އެޅުމުގެ އިތުރަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ކޮންޓެއިނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކެފޭއާއި ފިހާރައާއި އޮފީސްތައްވެސް ބިނާކޮށްފަ އެވެ.

 

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top