ރަމަޟާން މަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރެކެވެ. މިއީ ކެތްތެރިކަމުގެ މައްސަރެކެވެ. ރޯދައަށް ހުރެ ކެއުން ބުއިމާއި ރޯދަ ގެއްލޭފަދަ އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހެެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯދަ މަކުރޫހަވާފަދަ އެންމެހާ ކަންކަމުންވެސް ދުރުހެލިވާން ޖެހެއެވެ.

ރޯދަ މަހުކޫރަވާނެ ބައެއް ކަންކަން 

  • މީހުންނަށް ހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވައި މަލާމާތްކޮށް އުޅުން.
  • މީރުވަސްދުވާ ތަކެތީގައި ވަސްގަތުމާއި އެފަދަތަކެތީން ދުންބުރުވުން.
  • އިރު އޮއްސިއްޖެކަން ޔަޤީންވުމާއެކު، ރޯދަ ވީއްލުން ފަސްކުޅައުން.
  • އެއްޗެހި އަނގަޔަށްލައި ހަފައި އުޅުން.
  • ކާއެއްޗެހީގެ ރަހަބެލުން
  • ކަވާޖެހުމާއި ނާރުޖެހުން.
  • ތިމާގެ ޝަހުވާނީ އެދުންތައް ހިލިދާނެކަމަށް ހީނުވުމާއެކު ތަޤުބީލުކޮށްއުޅުން
  • ރޯދައިގެ ޙިކުމަތާއި އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ދުނިޔަވީ ކޮންމެ މީރުކަމެއް ލިބިގަތުން. 

މިދެންނެވުނު ބައެއް ކަންކަމަކީ ރޯދަ މަކުރޫހަވާނެ ކަންކަމެކެވެ. ރޯދަމަހުގައި އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ ހެޔޮއަމަލުތައް ގިނަކޮށް އާހިރަތަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

މަސްދަރު:  ތަޢުލީމު ދިޔާނާ 3

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *