ޚަބަރު
ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ގުޅުވައިދޭ ޗޭނަކީ ދިވެހި ބަސް: އާދަމް ޝަރީފް

ގައުމު ކުރިއެރުވުމުގައި ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަން ގުޅުވައިދޭ ޗޭނަކީ ދިވެހި ބަސްކަމަށް ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީން ބޭއްވެވި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާ، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެބައެއްގެ މާދަރީ ބަހަކީ އެގައުމެއްގެ ކުރިއެރުމާއި ގައުމު ތަހުޒީބުވުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަސް ކަމަށްވާ ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ގައުމިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހަތިޔާރުކަމަށެވެ.

ދިވެހި ބަހުގައި ހުރި ފަރިކަމާއި، ފޮނިކަމާއި އޭގެ ފަރިތަކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން ނެތިގެންދާ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން މިއަދު އެބައޮތް

ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފްވަނީ މިހާރު ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ބަސް އޮތް ހާލަތަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރަސްމީ މުނާސަބާތުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެންމެ އެކަށޭނަ ހަރުދަނާ ބަސްމަގުން ވާހަކަނުދެއްކޭކަން ވަޒީރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި މި ހާލަތުން އަރައިގަނެ ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ފަންނިއްޔާތުގެ ޒަރިއްޔާއިން ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވެންހުރި އެކި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަޒުމް ކަނޑައަޅަންވީ ކޮންމެ މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސް ނަސްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހި ބަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ބީވެގެން ނުދާނެ ގޮތަކަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން

ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހި ގައުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބަހެއް، ހުރިހާ އަކުރުތަކެއް އެކުލެވިގެން އޮތް ވަރަށް މުއްސަނދި ބަހެއް ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިދާޅުވީ މި ގައުމުގައި ގައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެން ބޭނުންނަމަ ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް އޮތް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަންދީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް ކިޔާނެ ނަންނަން ކަނޑައަޅުއްވާ، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ވުޒާރާއެއް އުފައްދަވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top