ޚަބަރު
ސްކޭމް ކޯލްތައް ހުއްޓުވުމަށް ދިރާގާއި ޑީއެންއާރްއިން ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (ދިރާގު) އާއި އެކު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް އާ ހިއްސާ ކުރުމަށް، ދެ ފަރާތުން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް، ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު ޑީ.އެން.އާރުގެ އޭ.ޕީ.އައި އޮތެންޓިކޭޝަން ކްރިޑެންޝަލްސް މެދުވެރިކޮށް ޑީ.އެން.އާރުން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތު ދިރާގާއި ހިއްސާ ކުރެވިގެންދާނެ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިރާގުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތަކުގެ ސައްހަކަށް ޑީ.އެން.އާރުގެ ޑޭޓާ މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި މިހާރު އާންމު ވަމުންދާ ސްކޭމް ކޯލްތައް ހުއްޓުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.

އެއީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސިމްކާޑެއް ނަގަން ދިއުމުން ނުވަތަ ދިރާގުގެ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނަގާނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ޑީ.އެން.އާރު ގައި ހުރި މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ވެރިފައި ކުރެވޭނެތީ އެވެ. އަދި އޮޅުވާލައިގެން ސިމްކާޑު ނެގުންވެސް މީގެ ސަބަބުން ހުއްޓުވިގެން ދާނެ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top