ޚަބަރު
ރައީސް ވަނީ ދުނިޔޭގެ މާލީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިތުބާރު ހޯއްދަވާފައި: ޝިޔާމް
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް---ފޮޓޯ: އަދަދު

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ދުނިޔޭގެ މާލީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އިތުބާރު ހޯއްދަވާފައި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ އެތައް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށްވެސް. ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ވަންހަނާ ކުރުމަށް އެކްރެޑިޓޭޝަން ނުހެދި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ބަރާބަރަށް އެކްރެޑިޓޭޝަން ހަދާ ކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ސްޓްރީމްލައިން ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށް ޝިޔާމް މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ގައުމަކީ އިތުރަށް ތަރައްގީއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ގައުމަކަށްވާތީ މި ގައުމު ތަރައްގީ ކުރަން އިތުރަށް ލޯން ނަގަން ބޭނުންތެރި ކަމަށެވެ.

“އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ވަރަށް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް. މާލީގޮތުން، މި ދެެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތިބި ބޭންކްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ކުރަމުންދާތަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނޭ، އިނގޭތޯ”

އެމަނިކުފާނުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުން އިތުރަށް ނަފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު އެކްސްޕޯޓް ކަމުގައިވާ މަސް، ރޯމަހުގެ ގޮތުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ބޭރުކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top