ޚަބަރު
ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި މައުމޫން 22 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އޮފިސް (ޕީޖީ އޮފިސް) އިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ހަތް ދައުވާއެއް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ ދައުވާއަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ އަދަބުކަމަށްވާ 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލު ހުކުމަކަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މައުމޫނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަތް ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 22 އަހަރާއި 4 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ އެވެ.

މައުމޫނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަތް ދައުވާ އަކީވެސް މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލްގަތުމަށް ތްރީޑީއެޗް އިންޓަނޭޝަނަލް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ އެކު ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކަކުން އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދައިފާވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކެކެވެ. އެގޮތުން މި ހަތް ދައުވާގައި ވާގޮތުން މައުމޫނުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓާއި އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖުމުލަ 298،404 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވެ އެވެ. މިއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލާނަމަ 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ މައުމޫނަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް ނޫން ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ތާވަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކޯޓުގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުވުމަށް މައުމޫން ދެކޮޅު ހަދާ ހާލަތެއްގައި ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭނާ ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އޭރުން އިންޓަޕޯލް މެދުވެރިކޮށް އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުންނަށް ފަހިވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top