ދުނިޔެ
ނަތަންޔާހޫ ހައްޔަރުކުރަން އެރެސްޓް ވޮރެންޓެއް ނެރެނީ؟

އައިސީޖޭއިން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާޙޫ ހައްޔަރުކުރަން އެރެސްޓް ވޮރެންޓެއް ނެރެން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އިޒްރޭލްގެ ޗެނެލް 13 އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް، ނެސެޓުން ވަނީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނެސެޓުން ވަނީ އައިސީޖޭއިން ނެރެފާނެ އަމުރަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުގަައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޔުއާވް ގަލަންތްއާއި ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އެރްޒީ ހަލަވީވެސް ހައްޔަރުކުރަން ވޮރެންޓެއް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ގައްޒާގައި ނަތަންޔާހޫ ކުރިއަށްގެންދާ ލާއިންސާނީ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް އިތުރު ދައުރެއް ލިބުން ނާދިރު ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލަފާކޮށްފައި ވެެއެވެ. 7 އޮކްޓޫބަރުގައި ހަމާސްއިން ހައްޔަރުކުރި އިޒްރޭލުގެ އާންމުން މިނިވަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ހަމާސްގެ ހުށަހެޅުމަށް އިންކާރުކޮށް ރަހީނުން ދޫކުރުމުގެ މަރުހަލާ މަޑުޖައްސާލާފަ އެވެ. ހަމާސްއިން އެދުނީ އެންމެ ދެ ކަމަކަށެވެ. އެއީ އިޒްރޭލުން ނުހައްގުގައި ހައްޔަރުކުރި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން މިނިވަންކުރުމާއި ގައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޝަރުތުތަކެވެ.

12
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top