އެޕްރިލް ހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބ. އޭދަފުށިން އިރުއިރުކޮޅުން ކަރަންޓް ކެނޑެމުންދާ ކަމަށް ޖަޒީރާނިުއސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން ޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެ ރަށު މީހެއް ބުނި ގޮތުގައި އިންތިހާބަށް ވޯތު ލި ދުވަހުން ފެށިގެން ދަނީ ކަރަންޓް މައްސަލަ ދިމާވަމުންނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މިރޭ ކަރަންޓް މައްސަލަޖެހޭ ކަމަށްވެސް އެމީހާ މައުލޫމާތު ދިނެވެ. އެ ގޮތުން ކަރަންޓް ކެޑޭ ވަގުތު ތަކުގައި ބައެއްފަހަރު ދެ ގަނޑިއިރާއި ތިން ގަނޑިއިރަށްވެސް ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް އެ މީހާ ބުންޏެވެ. 

ޖަޒީރާއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިގޮތަށް މި މައްސަލަ ޖެހެމުންދަނީ އެރަށުގެ އިންޖީނަަކަށް ދދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސލަަޔަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.