"މިއީ ޖަޒީރާ ނޫހަށް ލިބޭ މަސްދަރުތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ"

19:00

މެލޭޝީއާ(ހޯރަފުށި ދާއިރާ) -W02.1.2-2

1. އަހުމަދު ސަލީލް(އެމްޑީޕީ) 12 ވޯޓު

2. މުޙައްމަދު އިލްމާއިލް (ޕީޕީއެމް) 5 ވޯޓު

ބާތިލް ވޯޓު: 1

ޖުމްލަ ވޯޓު: 18

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން: 24

19:15

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް( މާމިގިލީ ދާއިރާ) Z23.1.1

1. އަލީ އަމީޒް (އެމްޑީޕީ) 15 ވޯޓު

2. ޤާސިމް އިބްރާހިމް(ޖޭޕީ) 35 ވޯޓު

3. އަހުމަދު އިބްރާހިމް(އަމިއްލަ) 1 ވޯޓު

ބާތިލް ވޯޓު: 3

ޖުމްލަ ވޯޓު: 54

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން: 54

19:21

ތިމަރަފުށީ N02.10.3

1. އަބްދުﷲ ރިޔާޒް (ޖޭޕީ) 71 ވޯޓު

2.އިބްރާހިމް ސަނާހް (އަމިއްލަ) 40 ވޯޓު

3. އަބްދުﷲ ޝަކީބް (އަމިއްލަ) 0 ވޯޓު

4. މުހައްމަދު މުސްތަފާ (އެމްޑީޕީ) 54 ވޯޓު

ބާތިލް ވޯޓު: 7

ޖުމްލަ ވޯޓު: 172

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން: 212

19:26

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ(މާމިގިލީ ދާއިރާ) Z03.1.1 

1. އަލީ އަމީޒް (އެމްޑީޕީ) 10 ވޯޓު

2. ޤާސިމް އިބްރާހިމް(ޖޭޕީ) 12 ވޯޓު

3. އަހުމަދު އިބްރާހިމް(އަމިއްލަ) 0 ވޯޓު

ބާތިލް ވޯޓު: 1

ޖުމްލަ ވޯޓު: 23

ވޯޓު ނުލާ: 1

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން: 24

19:29

ރ. އަލިފުށި 2 (އަލިފުށީ ދާއިރާ) E01.01.2

1.މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން( އެމްޑީޕީ) 116 ވޯޓު
2. އަހުމަދު ހުސެއިން (ޕީއެންސީ) 91  ވޯޓު

ބާތިލް ވޯޓު: 7

ޖުމްލަ ވޯޓު: 214

ވޯޓު ނުލާ: 56

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން: 270

19:32

އައްޑޫ މީދޫ 1 ( އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ) S07.1.1

1.އަބްދުއް ރަހުމާން (އަމިއްލަ) 174 ވޯޓު

2.މުހައްމަދު ފަރުހާދު (ޖޭޕީ) 19 ވޯޓު

3. ރޮޒައިނާ އާދަމް (އެމްޑީޕީ) 164 ވޯޓު

19:35

މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު 4 (މައްޗަން ގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާ) T08.1.4

1.އަބްދުﷲ ޝިނާން ( އަމިއްލަ) 29 ވޯޓު

2.ފުއާދު ތައުފީޤް (އަމިއްލަ) 3 ވޯޓު

3.އިބްރާހިމް ޝާކިރު (އަމިއްލަ) 1 ވޯޓު

4. އިބްރާހިމް މަމްނޫން (ޖޭޕީ)24 ވޯޓު

5 އަހުމަދު ހައިތަމް (އެމްޑީޕީ) 56 ވޯޓު

19:44

ރ. އަލިފުށި 1 (އަލިފުށީ ދާއިރާ) E01.01.1

1.މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން( އެމްޑީޕީ) 185 ވޯޓު

2. އަހުމަދު ހުސެއިން (ޕީއެންސީ) 131 ވޯޓު

19:45

ލ. މުންޑޫ 1 (ގަމު ދާއިރާ) O02.04.1

1. އާދަމް އާސިފް (ޖޭޕީ) 49 ވޯޓު

2.އަބްދުﷲ ދީދީ (އަމިއްލަ) 0 ވޯޓު

3.މުހައްމަދު ވިސާމް (އެމްޑީޕީ) 39 ވޯޓު

4. ފަރުހާދު ދާއޫދް (އަމިއްލަ) 2 ވޯޓު

5. ނަހުލާ އަލީ (އަމިއްލަ) 20 ވޯޓު

19:48

ހއ. ހޯރަފުށި 3 (ހޯރަފުށި ދާއިރާ) A01.04.3

1.އަހުމަދު ސަލީމް (އެމްޑީޕީ) 199 ވޯޓު

2. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް (ޕީޕީއެމް) 119 ވޯޓު

19:50

ގަން 1 (ފޭދޫ ދާއިރާ) V05.1.1

1. އިބްރާހިމް ދީދީ (އަމިއްލަ) 10 ވޯޓު

2. މުހައްމަދު ނިހާދު (އެމްޑީޕީ) 12 ވޯޓު

19:52

ގަން 1 (މަރަދޫ ދާއިރާ) V05.1.1

1. ސެރީނާ އަބްދުއްސަމަދު (ޕީއެންސީ) 4 ވޯޓު

2.އިބްރާހިމް ޝަރީފް (އެމްޑީޕީ) 1 ވޯޓު

3. މުހައްމަދު ފަޒީލް އަލިދީދީ (އަމިއްލަ) 1 ވޯޓު

4. ފާތިމަތު ބަދޫރާ (އަމިއްލަ) 0 ވޯޓު

19:54

ހުޅުމާލޭ އެހެނިހެން 1 (ހޯރަފުށީ ދާއިރާ) YT.0.1

1.އަހުމަދު ސަލީމް (އެމްޑީޕީ) 82 ވޯޓު

2. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް (ޕީޕީއެމް) 49 ވޯޓު

19:57

ޅ ހިންނަވަރު 4 (ހިންނަވަރު ދާއިރާ) G01.01.4

1. ޒިޔާދު ރަސާދު (ޖޭޕީ) 2 ވޯޓު

2. އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް (ޕީޕީއެމް) 172 ވޯޓު

3. ރީހާން މަހުމޫދު (އެމްޑީޕީ) 219 ވޯޓު

19:58

ދ. ރިނބުދޫ 1 (މީދޫ ދާއިރާ) M01.03.1

1. އަހުމަދު ނިޒާމް (އެމްޑީޕީ) 37 ވޯޓު

2. އަހުމަދު ޝިޔާމް މުހައްމަދު (އެމްޑީއޭ) 115 ވޯޓު

20:00

ތ. ދިޔަމިގިލި 1 ( ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ) N04.04.1

1. ހުސެއިން މަނިކު ދޮންމަނިކު (ޖޭޕީ) 42 ވޯޓު

2.މުހައްމަދު ނާސިރު (އެމްޑީޕީ) 138 ވޯޓު

3.އިބްރާހިމް ފަރަހު (އަމިއްލަ) 0  ވޯޓު

4. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު (އަމިއްލަ) 2 ވޯޓު

5. މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން (ޕީޕީއެމް) 157 ވޯޓު

20:07

ހދ. ދިއްދޫ 1 ( ދަނގެތީ ދާއިރާ ) I03.08.1

1. ހުސައިން ހުސްނީ( އަމިއްލަ) 0 ވޯޓު

2. މުހައްމަދު ނާޒިމް (ޖޭޕީ) 74 ވޯޓު

3. މައުމޫން އަބްދުއްސަމަދު (އަމިއްލަ) 7 ވޯޓު

4. އިބްރާހިމް އަލީ (އަމިއްލަ) 3 ވޯޓު

5. އިބްރާހިމް ރަމީޒް ( އަމިއްލަ) 0 ވޯޓު

6. އަބްުދުލް ހަމީދު އަބްދުއް ސަމަދު( އަމިއްލަ) 0 ވޯޓު

7. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (އެމްޑީޕީ) 5 ވޯޓު

20:12

މ. މަޑުއްވަރީ 1 ( ދިއްގަރު ދާއިރާ) K01.08.1

1. ހީނާ ވަލީދު (ޕީއެންސީ) 63 ވޯޓު

2. އަހުމަދު ނާޒިމް( އަމިއްަލަ) 58 ވޯޓު

3. އިބްރާހިމް ހަސަން (އެމްޑީޕީ) 99 ވޯޓު

20:15

ބ. ދޮންފަނު 1 ( ކެންދޫ ދާއިރާ)  F03.05.1

1. އަހުމަދު ރިޒާ (އަމިއްލަ) 54 ވޯޓު

2.އަހުމަދު ލަތީފް (އެމްޑީޕީ) 60 ވޯޓު

3. އަލީ ހުސެއިން (ޖޭޕީ) 70 ވޯޓު0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.