ޚަބަރު
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދޭ ދުވަސް މޭއި މަހު 2 ވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހޯދަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން އަންނަ މެއި މަހު ދެވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

މިފަހަރުގެ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށާއި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ހިމެނޭހެން 500 ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިއަދުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނީ އިތުރު ހަތް ދުވަސް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު މި މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1.30 އަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭގޮތުން މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމާއިން ފެށިގެން ޕީއެޗްޑީއާ ހަމައަށް ކިޔެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ލޯން ސްކީމުންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ވަނީ ހާއްސަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެކުދިންގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތައް ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް ކޯހުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ހަރަދުތައް ކުރުމަށްވެސް މިފަހަރުގެ ލޯން ސްކީމްގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވެ އެވެ. އަދި ހިލޭ ޑިގްރީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އިތުރު ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން އެދެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ އެ އިދާރާއިން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

މި ލޯނު ސްކީމްގައި މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ އަލަށް ކިޔަވަން ފަށަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން 370 ފުރުސަތު ހާއްސަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކިޔަވަމުންދާ ކެޓަގަރީއަށް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ 130 ފުރުސަތެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top