ޚަބަރު
ހިދުމަތާއި އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާކޮށްފި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާއި އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން މިއަދު ހުވާކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުންނަށް ހުވާލައިދެއްވީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާއި އަލަށް 99 ފުލުހުން ގުޅިފައި ވެ އެވެ. އެއީ ފިރިހެން 51 ފުލުހުންނާއި، އަންހެން 27 ފުލުހުންގެ އިތުރުން ސްޕެޝަލް ކޮންޓަބިއުލަރީ ފިރިހެން 11 ފުލުހުންނާއި އަންހެން 10 ފުލުހުންނެވެ.

އަލަށް ހިދުމަތާއި ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާ ކުރުމުގެ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހެޑް އޮފް ޕީޕަލް ޑައިރެކްޓްރޭޓް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަބްދުއް ރަހްމާން، ހެޑް އޮފް ވޯކްފޯސް ޕްލޭނިން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ސުލްތާން އަހުމަދު ބިޝާރު އަދި ހެޑް އޮފް ރެކްރޫޓުމަންޓް އެންޑް ޑިޕްލޯއިމަންޓް ޔުނިޓް، ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ޝަރީފް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

 

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top