ޚަބަރު
މާޗު މަހު 4.4 ބިލިއަންގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މާޗްމަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މުދަލުގެ އަގު 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅައި ބަލާއިރު މިއީ 4 އިންސައްތައިގެ އިތުރު ވުމެކެވެ. އެ އިދާރާއިން އިއްޔެ އާންމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އެތެކުރި މުދަލުގެ އަގު މައްޗަށް ދިޔަަ ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުވިވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ. މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭން 124 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ބޭރުކޮށްފައި ވެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހާއި އަޅައި ބަލާއިރު 64 އިންސައްތައިގެ ދަށް ވުމެކެވެ.

އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކުރި ގައުމުތައް:

  • އޮމާން – 777 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ (ޖުމްލަ އިމްޕޯޓުގެ %18)
  • އިންޑިއާ – 763 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ (ޖުމްލަ އިމްޕޯޓުގެ %17)

  • ޔޫއޭއީ – 671 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ (ޖުމްލަ އިމްޕޯޓުގެ %15)

  • ޗައިނާ – 440 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ (ޖުމްލަ އިމްޕޯޓުގެ %10)
  • ސިންގަޕޫރު – 401 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ (ޖުމްލަ އިމްޕޯޓުގެ %9)

މިދިޔަމަހު އެންމެ ގިނައިން އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ތެލާއި ގޭހުގެ ބާވަތްތަކެވެ. އެއީ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްޗިއްސެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 985 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްޗެހި އެތެރެ ކޮށްފައިވާއިރު، މެޝިނަރީ އަދި މެކޭނިކަލް އެޕްލަޔަންސް؛ އިލެކްޓްރިކަލް އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައި އެތެރެ ކޮށްފައި ވަނީ 728 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްޗެއްސެވެ.

މާޗު މަހު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %3 ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެފައި ވެ އެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިކޮށް 320 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި 19 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމުއްދަތު ތެރޭގައި ލިބިފައިވާކަމަށްވެސް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެކްސްޕޯޓުކުރި ފަސް ގަައުމު:

  • ތައިލެންޑް
  • އިންގިރޭސިވިލާތު
  • ގަރުމަނު
  • އިންޑިއާ
  • ފްރާންސް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ، ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި، ކަޅުބިލަ މަހާއި، ގަނޑުކުރި ކަންނެލީގެ އިތުރުން ތާޒާ ކަންނެއްޔާއި ފިނިކުރި ކަންނެއްޔެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top