ޚަބަރު
މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހަތް ލައްކަ އަށް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 728،000 އަރައިފި އެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅައި ބަލާއިރު 13 އިންސައްތައިގެ ކުރި އެރުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މިމުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 644،000 ޓޫރިސްޓުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ 1.8 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އައީ ޗައިނާއިންނެވެ. އެއީ 77،000 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. އަދި ދެވަނަ އަަށް އެންމެ ގިނައިން އައީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން 72،600 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. ރަޝިޔާ އިން 72،300 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ އިންޑިއާއިންނެވެ.

މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު އެވެ. އެއީ 217،392 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. އެވެ. ޖެނުއަރީ މަހު 192،000 ޓޫރިސްޓުން އައި އިރު މާޗް މަހު ވަނީ 194،000 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފަ އެވެ. މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 124،000 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފަ އެވެ.

ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު ގިނަ ވި ނަމަވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެމީހުން މަޑުކުރާ މުއްދަތު ދަށެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top