ޚަބަރު
ބޮޑު ސޯލާ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެސްއީޒެޑްގެ ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފި
ހުޅުލެ - ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތަކެއް. -- ފޮޓޯ: އަވަސް

ސްޕެޝިއަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ގާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފުރަތަމަ ހުއްދަ، ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ސޯލާ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފި އެވެ.

މި ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެސްއީޒެޑް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އުފައްދާފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޯޑުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާގަ އެވެ. ސޯލާ މަޝްރޫ ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކެނެޑާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އަބްރަކްސަސް ޕަވާ ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ. އެ ކުންފުނިން މި މަޝްރޫ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެ ކުންފުނީގެ ޕާޓްނަރެއްކަމަށްވާ ސަންގްރޯ ޕަވާ ސްޕްލައި ކޯ ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މަޝްރޫގެ ދަށުން ‘ގްރޭޓާ މާލެ’ ސަރަހައްދުގައި 150 މެގަވޮލްޓްގެ ފްލޯޓިން ފޮޓޯ ވޯލްޓިކް (ޕީވީ) އިންޖީނުގެއެއް އަޅާނެ އެވެ. އަދި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައްވެސް ގާއިމު ކުރެވިގެން ދާނެ އެވެ.

އިންވެސްޓްމެންޓް ބޯޑުން ދޫކުރި ހުއްދައިގާ ހިމެނެނީ އެސްއީޒެޑް ގާނޫނުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ދިރާސާތަކާއި އެސެސްމަންޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތަކާއި ތަފްސީލީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއެކު މުއާމަލާތްތައް ކުރުމެވެ.

މި މަޝްރޫގެ ސަބަބުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ތަސައްވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ދާނެ އެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ 33 އިންސައްތަ އުފައްދައިދޭނެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒުކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގެ މަތީ ފަންތީގެ ސެގްމެންޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު މިހާރު ހުރީ 4 އިންސައްތައިގަ އެވެ.

13
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top