ޚަބަރު
ބައްޕަގެ ޖަނާޒާއަށް ފަހު ޝާހިދުގެ ޝުކުރު ރައީސްއަށް
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު. -- ފޮޓޯ: އަދަދު

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ބައްޕާފުޅު މޫސާ ޖަމީލްގެ ޖަނާޒާއަށް ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް އެމަނިކުފާނު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

ޝާހިދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ތައުޒިޔާ މެސެޖުގައި ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ހިތްޕުޅުހެޔޮ ޝުއޫރުތަކަށް އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާއިލާއަށް ދިމާވި ނުހަނު ހިތްދަތި ދަނޑިވަޅުގައި ރައީސް މުއިއްޒުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން އެމަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރެއްވި އިންތިޒާމުތަކަށްވެސް ޝާހިދު ވަނީ ރައީސަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު، ޝާހިދާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށް ފޮނުއްވި ތައުޒިޔާ މެސެޖުގައި ޝާހިދުގެ ބައްޕާފުޅު މޫސާ ޖަމީލް، ދެމިއޮތުމުގެ އާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ހަބަރު އެހީ ނުހަނު ފުން ހިތާމަޔާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އަދި މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށާއި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުއާ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

550
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top