ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންގެ ފިހާރައެއް

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންގެ ފިހާރައެއް ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ ހުޅުމާލެ ޝޯވރޫމް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބްއާއި، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޝިމާދު އިބްރާހިމްއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ހުޅުުމަލޭގައި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފިހާރެއް ހުޅުވުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ މިފިހާރައިންވެސް އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއްގެ އިތުރުން މަކިޓާ ޓޫލްސް، އަދި ނިޕޯން ފަދަ އެސްޓީއޯގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ހުޅުމާލެ އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފިހާރައިން ލިބޭނެ ހިދުމަތްތައް:

  • މަކިޓާ އަދި ނިޕޯން ޕެއިންޓްގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އާއި ރެޑީމިކްސް ހުޅުމާލެ ޝޯވރޫމް އިން އޯޑަރ ކުރެވޭނެ
  • ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ރިނޮވޭޓްކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ ޝޯވރޫމް ހުޅުވައިފައިވަނީ ހަމަކުރިންވެސް އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލެ ފިހާރަ ހުޅުވައިފައިވާ ލޮކޭޝަނުގައި. (އެސްޓީއޫ ސްމާރޓް ސްޓޯއާއި ޖެހިގެން)
  • ހިތްގައިމު އިންޓިއާރައާއި އެކު ފަސޭހައިން ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް މިހާރު މާލެ ނާދެވޭ ހާލަތެއްގައިވެސް ހުޅުމާލެ ޝޯވރޫމް އިން ބައްލަވައި ގަނެވޭނެ.
  • މިޝޯވރޫމްގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ކަމަކީ ޒަމާނީ އިންޓީރިއަރ އަދި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް.
  • ކަސްޓަމަރު އިހްތިޔާރު ކުރާ ނިޕޯންގެ ކޮންމެ ކުލައެއް ތައްޔާރުކުރުންވެސް ވަގުތުން ކުރިއަށް ދާނެ އިންތިޒާމް މި ޝޯވރޫމްގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • މަކިޓާގެވެސް ހުރިހާ ރޭންޖެއްގެ ޕްރޮޑަކްޓް މިޝޯވރޫމް އިން ލިބިލައްވާނެ،
  • އެސްޓިއޯ ޕަވަރމިކްސް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓް ހުޅުމާލެ ޝޯވރޫމް އިން އޯޑަރ ކޮށްލެވޭނެ،
  • މިޝޯވރޫމް އިން ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް މެޓީރިއަލްސް (ސިމެންތި, ހިލަ, ހިލަވެލި, ދަގަނޑު, ގީއައި ޕައިޕް, ސިމެންތި ފިލާ. އަދި ރޫފިންގް ޝީޓްވެސް އޯޑަރުކޮށްލެވިދާނެ.

އެސްޓީއޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިއްސާ އަދާކުރާ ކުންފުނި އެވެ. އެގޮތުން އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްއަކީ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު އެތެރެކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހިސާބަށް ގެނެސްދޭ ކުންފުންޏެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top