ޚަބަރު
100 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު ރިނިއުބަލް އެނާޖީގެ މަޝްރޫއަކަށް އިންޓަރިމް ޕާމިޓް ދެނީ

100 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު ރިނިއުބަލް އެނާޖީގެ މަޝްރޫއަކަށް އިންޓަރިމް ޕާމިޓް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސައީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރޭ ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށްވާ 100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު ރިނިއުބަލް އެނާޖީގެ މަޝްރޫއަކަށް އިންޓެރިމް ޕާމިޓް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު މިވަގުތު އޮތީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި އެހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް މެނޭޖްމަންޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް 5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަން މިނިސްޓަރު ސައީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ނިމިގެންދިޔައިރު ރާއްޖެއަށް އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް 2018 އަށްފަހު އެކަން ބަދަލުވެގެންދިޔަ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިމަތިވީ ކޮވިޑްގެ ވަބާގައި ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރަން ނުޖެހޭ ވަރަށް ބޭރުން ހިލޭ އެހީ ލިބުނު ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭރުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ ހިރާސްތައް ހުއްޓުވަން ބޯޑަރު ހުޅުވުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އޭރުގައި ޕީޕީއެމްއާއި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަންވެސް ސައީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި މިހުރިހާ ކަމަކާއިއެކުވެސް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އާމްދަނީއަކަށް ބަދަލުވާނެ އެއްވެސް ޓޭންޖިބަލް އެެސެޓެއް ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިސާ ދިވެހި ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ދައުރުވާން ޖެހޭ ފައިސާ ދަށްވެ، ޑޮލަރުގެ އަގު އުފުލެން މެދުވެރިކުރުވީވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ދަރަނި އުފުލާފައި ނުވާ މިންވަރަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ދިވެހި ދައުލަތް ބަނގުރޫޓު ކުރުވި ކަމަށް ސައީދު ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

އެހެންކަމުން، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އިގްތިސާދު ކޮޅަށްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެތައް މަޝްރޫއުތައް ފައްޓަވައިގެން މިއަދު މި ފެންނަނީ އެމަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top